Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.


 
RSS
A A A
SmodBIP

Przetargi - archiwumZalaczniki:
1. Umowa
2. Formularz
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. SWZ
7. Informacja o ofertach
8. Wyniki przetargu
Zalaczniki:
1. SWZ
2. Umowa
3. Formularz
4. załącznik nr 2
5. załącznik nr 3
6. załącznik nr 4
7. Komunikat nr 1
8. Komunikat nr 2
9. Komunikat nr 3
10. Komunikat nr 4
11. Komunikat nr 5
12. Komunikat nr 6
13. Informacja o ofertach
14. Komunikat z otwarcia ofert
15. Komunikat o wyborze ofert
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa warzywa
3. Umowa ziemniaki
4. Umowa jaja
5. Komunikat nr 1
6. Komunikat nr 2
7. Komunikat nr 3
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Umowa
2. Oferta
3. Opis zamowienia
4. Komunikat nr 1
5. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. SWZ
4. Zalacznik nr 1
5. Zalacznik nr 2
6. Zalacznik nr 3
7. Zalacznik nr 4
8. Przedmiar robot
9. Komunikat nr 1
10. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. SWZ
4. Zalacznik nr 2
5. Zalacznik nr 3
6. Zalacznik nr 4
7. Przedmiar robot 8. Komunikat nr 1
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. SWZ
4. Zalacznik nr 3
5. Oswiadczenie nr 1
5. Komunikat nr 1
5. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz ofertowy
2. Umowa
3. Specyfikacja
4. Oswiadczenie nr 1
5. Oswiadczenie nr 2
6. Komunikat nr 1
7. Komunikat nr 2
8. Komunikat nr 3
Zalaczniki:
1. Umowa
2. RODO
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Specyfikacja
4. Oswiadczenie nr 1
5. Oswiadczenie nr 2
6. Komunikat nr 1
7. Komunikat nr 2
8. Komunikat nr 3
9. Komunikat nr 4
10. Komunikat nr 5
11. Komunikat nr 6
12. Komunikat nr 7
13. Komunikat nr 8
14. Komunikat nr 9
15. Komunikat nr 10
16. Komunikat nr 11
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Specyfikacja
4. Oswiadczenie nr 1
5. Oswiadczenie nr 2
6. Komunikat nr 1
7. Komunikat nr 2
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
Zalaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Komunikat nr 1
4. Komunikat nr 2PRZETARGI


Tuczno, dnia 06 lipca 2022 roku

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na sukcesywne dostawy na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tucznie, ul. Stanisława Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel. centrala 67 259 3004, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000077337, oznaczonego numerem identyfikacyjnym NIP 765 000 91 10. jn.:

1. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy pieluchomajtek oraz podkładów higienicznych jednorazowych w ilościach określonych w druku oferty, zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, przez okres jednego roku liczonym od dnia 01 września 2022 roku.
2. Kod CPV: w grupie 33141000-0 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Tryb udzielenia zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewnętrznych Zamawiającego.
4. Kontakt Zamawiającego z wykonawcami: Do kontaktu Zamawiający wyznacza Panią Beatę Nowak tel. centrala 67 259 3004 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisława Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.
5. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) dostawy środkami transportu należącymi do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko,
b) dostawy w terminie nie dłuższym niż dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamówienia przez wykonawcę,
c) dostawy w godzinach 8.00 – 14.00,
d) zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury zbiorczej za usługi wykonane w danym miesiącu wystawionej na koniec tego miesiąca.
6. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce ich składania:
Oferty, na załączonym formularzu, w zabezpieczonych kopertach, proszę składać na adres Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisława Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 18 lipca 2022 roku. Termin złożenia dotyczy ofert składanych za pośrednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert.
Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez 30 dni liczonych od dnia upływu terminu złożenia.
Oferty ocenione zostaną wg. kryterium ceny.

po. Dyrektora Zakładu
Paweł S u s k i

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Komunikat nr 1
5. Wyniki przetargu


Postępowanie na usługę prania 2022/2023
01.04.2022, 10:03:38
1. Ogłoszenie przetargu
2. Formularz umowy
3. Formularz zgłoszenia oferty
4. Wyniki przetargu10.12.2021, 11:52:28
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112,poz.654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póź.zm.),
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABOLATORYJNYCH- ANALITYCZNYCH
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 2300.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 roku.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2022 roku.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 17 grudnia 2021 r. do godz.10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00.
Termin związania ofertą ustala się na 31 grudzień 2021 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości / w części /unieważnienia bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1938 z póżn.zm).
Oferent w toku postępowania konkursowego ma prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej na zasadach określonych w art. 152,153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1938 z póżn.zm)
Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Umowa
3. Wykaz badan
4. Wyniki przetargu06.12.2021, 13:52:25
Tuczno, dnia 06 grudnia 2021 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez p.o. Dyrektora Pawła Suskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych, odżywek do odżywiania dojelitowego oraz środków ochrony osobistej prowadzonego w trybie podstawowym o wartości przekracza kwotę określoną w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw poz. 2019 z dnia 24 października 2019 roku), w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 oraz 18143000-3 i 33199000-1, 33692000-7, 35113400-3, 18141000-9 wg kodów CPV, w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org, stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym wyrażające się posiadaniem wpisu do jednego z rejestrów działalności gospodarczej.
2. Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności, w tym wymaganych z uwagi na przedmiot zamówienia zezwoleń, licencji, koncesji oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej w rozumieniu art. 114 pkt. 1.
3. Pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej pełną realizację niniejszego zamówienia.
4. Posiadanie bądź dysponowanie środkami transportu, którymi wykonawca realizować będzie dostawy do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
5. Wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000). Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyżej przytoczonego Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE), od osób wymienionych w materiałach złożonej przez nas oferty.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 grudnia 2021 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 06 grudnia 2021 roku pod nr 2021/BZP 00030725/01/P.

Paweł Suski
p.o. Dyrektor

Załączniki:
1. Oferta
2. Umowa
3. SWZ
4. Komunikat nr 1
5. Komunikat nr 2
6. Komunikat nr 3
7. Komunikat nr 4
8. Komunikat nr 5
9. Komunikat nr 6
10. Oswiadczenie
11. Komunikat o wyborze ofert06.12.2021, 13:21:41
Tuczno, dnia 06 grudnia 2021 roku.

Sprawa nr: 02/2021

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez p.o. Dyrektora Pawła Suskiego, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 65 000 l, prowadzonego w trybie podstawowym o wartości przekracza kwotę określoną w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw poz. 2019 z dnia 24 października 2019 roku) pozostającego w grupie 09135100-5 wg. kodów CPV.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org, stronie prowadzonego postępowania. na miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym wyrażające się posiadaniem wpisu do jednego z rejestrów działalności gospodarczej.
2. Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności, w tym wymaganych z uwagi na przedmiot zamówienia zezwoleń, licencji, koncesji oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej w rozumieniu art. 114 pkt. 1.
3. Pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej pełną realizację niniejszego zamówienia.
4. Posiadanie bądź dysponowanie środkami transportu, którymi wykonawca realizować będzie dostawy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
5. Wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000). Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyżej przytoczonego Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE), od osób wymienionych w materiałach złożonej przez nas oferty.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do godziny 10.00 dnia 16 grudnia 2021 roku.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 06 grudnia 2021 roku pod nr 2021/BZP 00300570/01 .

Paweł Suski
p.o. Dyrektor

Załączniki:
1. Oferta
2. Umowa
3. SWZ
4. Komunikat z otwarcia ofert
5. Komunikat o wyborze oferenta22.11.2021, 15:09:27

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112,poz.654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póź.zm.),
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABOLATORYJNYCH- ANALITYCZNYCH
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 2300.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 roku.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2022 roku.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz.10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 9 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00.
Termin związania ofertą ustala się na 31 grudzień 2021 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.

1. Zapytanie ofertowe
2. Umowa
3. Informacja o uniewaznieniu przetargu09.12.2021, 22:27:46
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112,poz.654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póź.zm.), ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABOLATORYJNYCH- MIKROBIOLOGICZNE
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 2300.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 roku.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2022 roku.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz.10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 9 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00. Termin związania ofertą ustala się na 31 grudzień 2021 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.
1. Zapytanie ofertowe
2. Umowa
3. Ogloszenie wyników22.11.2021, 13:39:23

Tuczno, dnia 22.11.2021 r.


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112,poz.654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póź.zm.),
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ RTG
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 2300. Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 roku.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2022 roku.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz.10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 9 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00.
Termin związania ofertą ustala się na 31 grudzień 2021 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Umowa
3. Ogloszenie wyników


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 02 października 2021 roku

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty do postępowania o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na sukcesywne dostawy:
1. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy mięsa, podrobów i przetworów z podziałem na trzy zadania, w tym mięso wieprzowe i podroby, wyroby wędliniarskie wieprzowe oraz mięso drobiowe i wyroby wędliniarskie, w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Ewa Wyrzykowska tel. 672593004 (centrala) oraz Pani Agnieszka Baum tel. 672593004 (centrala) i Pan Zdzisław Przybysz tel. 534506444 w zakresie proceduralnym. Asortymentowy zakres zamówienia określony jest w Formularzu ofertowym.
2. Kod CPV: 15110000-2, 15112000-6, 15114000-0, 15131130-5 oraz 15131135-0
3. Warunki realizacji: (opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.)
Dostawy dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki w godzinach 06:00 – 09:00, na podstawie zapotrzebowania składanego z jednodniowym wyprzedzeniem, transportem należącym do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko, od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Przez okres na jaki zostanie zawarta umowa obowiązują ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach zamawianych asortymentów w zależności od stanów chorobowych pacjentów i stosowanych diet oraz obłożenia obiektu.
4. Tryb udzielenia zamówienia:
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewnętrznych.
5. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, udokumentowane aktualnym odpisem z rejestru sądowego (KRS), lub odpisem wpisu w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej. Podmioty, które realizować będą zamówienie, muszą wykazać się posiadanym doświadczeniem, w realizacji podobnych zamówień. Wykonawca zamówienia musi posiadać ubezpieczenie w zakresie OC-produkt. Na żądanie Zamawiającego wskazany wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej opisanych warunków.
Każdy Wykonawca może przystąpić do jednego, bądź do dowolnej ilości zadań.
6. Sposób przygotowania oferty :
Oferty powinny być złożone w zabezpieczonych kopertach, podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Informacji w zakresie proceduralnym udziela Pan Zdzisław Przybysz tel. 534 506 444.
Oferty należy składać na adres Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Komisja Przetargowa – Dostawy mięsa i przetworów” w terminie do godziny: 10.00 dnia 10 listopada 2021 roku. Termin złożenia ofert dotyczy wszystkich form ich przekazania, w tym za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczt kurierskich bądź osobiście. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert. Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferty ocenione zostaną wg kryterium ceny.

Załączniki: formularz oferty oraz wzór umowy można otrzymać na wniosek kierowany do Zamawiającego (również za pośrednictwem poczty e-mail).

p.o. Dyrektora Zakładu
Paweł S u s k i


Załączniki:
1. Komunikat05.07.2021, 11:14:57
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 05 lipca 2021 roku

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na sukcesywne dostawy na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tucznie, ul. Stanisława Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel. centrala 67 259 3004, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000077337, oznaczonego numerem identyfikacyjnym NIP 765 000 91 10. jn.:

1. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy pieluchomajtek oraz podkładów higienicznych jednorazowych w ilościach określonych w druku oferty, zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, przez okres jednego roku liczonym od dnia 01 września 2021 roku.
2. Kod CPV: w grupie 33141000-0 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Tryb udzielenia zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewnętrznych Zamawiającego.
4. Kontakt Zamawiającego z wykonawcami:
Do kontaktu Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Baum tel. centrala 67 259 30 04 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisława Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.
5. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) dostawy środkami transportu należącymi do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko,
b) dostawy w terminie nie dłuższym niż dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamówienia przez wykonawcę,
c) dostawy w godzinach 8.00 – 14.00,
d) zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury zbiorczej za usługi wykonane w danym miesiącu wystawionej na koniec tego miesiąca.
6. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce ich składania: Oferty, na załączonym formularzu, w zabezpieczonych kopertach, proszę składać na adres Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisława Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 15 lipca 2021 roku. Termin złożenia dotyczy ofert składanych za pośrednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert.
Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez 30 dni liczonych od dnia upływu terminu złożenia.
Oferty ocenione zostaną wg. kryterium ceny.

po. Dyrektora Zakładu
Paweł S u s k i


Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór Umowy
4. Komunikat nr 1
5. Komunikat nr 213.05.2021, 13:15:13
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie
Tuczno, dnia 13 maja 2021 roku

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty, o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), na usługę opisaną w punkcie 1 zaproszenia, na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tucznie, ul. Stanisława Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel. centrala 67 259 3004, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000077337, oznaczonego numerem identyfikacyjnym NIP 765 000 91 10.

1. Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 czerwca 2021 roku, do dnia 31 maja 2022 roku, usługi prania obejmującej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pościelowej, ręczników i ścierek, bielizny pacjentów - piżam i szlafroków, kocy, usługi prania bielizny pościelowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usługi prania oraz drobne napraw i prasowanie obejmującą odzież ochronną personelu medycznego wraz z usługą transportu od i do Zamawiającego środkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usługi na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, w ilości łącznej 37 ton.
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4
3. Tryb udzielenia zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewnętrznych Zamawiającego.
4. Kontakt Zamawiającego z wykonawcami
Do kontaktu z przedstawicielami wykonawców, Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Baum tel. centrala 67 259 30 04 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisława Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.
5. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: świadczenie usługi pralniczej winno się odbywać zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi określonymi dla procesów prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia z zastosowaniem preparatów piorących dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) usługa będzie wykonywana w zakładzie posiadającym pełną barierę higieniczną,
c) wykonawca posiada warunki do wykonywania drobnych napraw bielizny pościelowej,
d) wykonawca zamówienia zabezpiecza wózki na brudną i czystą bieliznę pościelową, oraz worki i wieszaki na odzież ochronną pracowników wliczone w cenę usługi,
e) usługa realizowana będzie zgodnie ze szczegółowymi procedurami zakładowymi dotyczącymi przyjmowania, transportu, prania,
f) wszystkie realizowane procedury winny być dokumentowane,
g) stosowane środki piorąco – dezynfekujące muszą posiadać atesty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
h) wykonawca usługi powinien uwzględniać w technologii prania wymagania producentów odzieży ochronnej oraz pościeli,
i) usługa realizowana będzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwóch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim terminie tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usługi,
j) transport spełniający wymagania zabezpiecza Wykonawca i realizuje go na swój koszt i ryzyko,
k) Zamawiający wyklucza realizację usługi przez podwykonawców,
l) odbiór i dostawa bielizny odbywać się może w określone dni tj. w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 7.00 do 14.00, po tych godzinach odbiór i wydawanie „prania” nie będzie możliwe,
m) zmiana dni odbioru i dostawy może zostać dokonana po uzgodnieniu i akceptacji obu stron,
n) potwierdzeniem dla każdorazowego przekazywania bielizny będzie dokument zdawczo – odbiorczy określający: asortyment, ilość, wagę, datę godzinę oraz podpisy osoby zdającej i przyjmującej, wzory w załączeniu.
6. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce ich składania:
Oferty, na załączonym formularzu z załączonym aktualnym odpisem KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentem potwierdzającym posiadanie i stosowanie w realizacji usług pełnej bariery higienicznej, w zabezpieczonych kopertach, proszę składać na adres Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisława Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 20 maja 2021 roku. Termin złożenia dotyczy ofert składanych osobiście oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Na żądanie Zamawiającego, wykonawcy dostarczą w określonym terminie opisy stosowanych procedur o których mowa w pkt.5 ppkt e oraz kopie atestów i dopuszczenia dla środków piorących i dezynfekcyjnych stosowanych przez wykonawców.
Zamawiający zastrzega fakultatywną podstawę wykluczenia wykonawcy z niniejszego postępowania, który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy albo do powstania roszczenia o odszkodowanie.
Oferty ocenione zostaną na podstawie kryterium ceny.
Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert.

p.o. Dyrektora Zakładu
Paweł S u s k i


Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Projekt Umowy
3. Protokół odbioru prania
4. Protokół przekazania prania
5. Komunikat nr 1
17.11.2020, 15:15:58
Tuczno, dnia 17 listopada 2020 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych, odżywek do odżywiania dojelitowego oraz środków ochrony osobistej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w tzw. procedurze odwróconej określonej w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) , w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 oraz 18143000-3 i 33199000-1 wg kodów CPV, w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z zapisem art. 24aa ustawy na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 01 grudnia 2020 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Załączniki:
1. SIWZ 2021
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. załącznik nr 5
7. załącznik nr 6
8. załącznik nr 7
9. Komunikat nr 1
10. Komunikat nr 2
11. Komunikat nr 3
12. Komunikat nr 4
Tuczno, dnia 30 października 2020 roku.

Sprawa nr: 01/2020

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 65.000 l, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami). Postępowanie przeprowadzone będzie w tak zwanej procedurze odwróconej zgodnie z zapisem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do godziny 10.00 dnia 16 listopada 2020 roku.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 30 października 2020 roku pod nr 604446-N-.2020.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. SIWZ 2021
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. Komunikat nr 130.10.2020, 08:54:35
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie


Tuczno, dnia 29 października 2020 roku

Ogłoszenie

Zapraszam do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty do postępowania o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na sukcesywne dostawy:

1. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy mięsa, podrobów i przetworów z podziałem na trzy zadania , w tym mięso wieprzowe i podroby, wyroby wędliniarskie wieprzowe oraz mięso drobiowe i wyroby wędliniarskie, w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Ewa Wyrzykowska oraz Pani Agnieszka Baum tel. 672593004 (centrala). Asortymentowy zakres zamówienia określony jest w Formularzu ofertowym.
2. Kod CPV: 15110000-2, 15112000-6, 15114000-0, 15131130-5 oraz 15131135-0
3. Warunki realizacji: (opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.)
Dostawy dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki w godzinach 06:00 – 09:00, na podstawie zapotrzebowania składanego z jednodniowym wyprzedzeniem, transportem należącym do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko, od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Przez okres na jaki zostanie zawarta umowa obowiązują ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach zamawianych asortymentów w zależności od stanów chorobowych pacjentów i stosowanych diet oraz obłożenia obiektu.
4. Tryb udzielenia zamówienia:
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewnętrznych.
5. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, udokumentowane aktualnym odpisem z rejestru sądowego (KRS), lub odpisem wpisu w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej. Podmioty, które realizować będą zamówienie, muszą wykazać się posiadanym doświadczeniem, w realizacji podobnych zamówień. Na żądanie Zamawiającego wskazany wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej opisanych warunków. Wykonawca zamówienia musi posiadać ubezpieczenie w zakresie OC-produkt.
6. Sposób przygotowania oferty :
Oferty powinny być złożone w zabezpieczonych kopertach, podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Informacji w zakresie proceduralnym udziela Pan Zdzisław Przybysz tel. 534 506 444.
Oferty należy składać na adres Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Komisja Przetargowa – Dostawy mięsa i przetworów” w terminie do godziny: 10.00 dnia 09 listopada 2020 roku. Termin złożenia ofert dotyczy wszystkich form ich przekazania, w tym za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczt kurierskich bądź osobiście. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert.

Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferty ocenione zostaną wg kryterium ceny.

Załączniki: Formularz oferty oraz wzór umowy można otrzymać w Sekretariacie Zamawiającego osobiście lub w drodze elektronicznej.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek
15.10.2020, 16:12:36
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie


Tuczno, dnia 14 października 2020 roku

Komunikat nr 01

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na montaż SSP w budynku głównym ZOL Tuczno

Do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na montaż SSP w budynku głównym ZOL Tuczno, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wg. procedur własnych, na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZOL nr 04/2019 z dnia 02 maja 2019 roku) złożone zostały 4 oferty:
1. Multi System Paweł Oleszkiewicz 72-006 Mierzym ul. Welecka 4E 156.606,06 PLN, gwarancja 60 miesięcy, realizacja 45 dni, gotowość 5 dni.
2. Open System Piotr Ciupa 74-320 Barlinek ul. Armii Polskiej 2c/11 154,961,82 PLN, 36 miesięcy, 35 dni, 1 dzień
3. Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. 01-267 Warszawa ul. Jana Kazimierza 55 143.994,11 PLN, 60 miesięcy, 30 dni, 3 dni
4. Sun Elektro Rafał Kosikowski 78-600 Wałcz ul. Szpitalna 15/2 144.282,27 PLN, 60 miesięcy, 25 dni, 1 dzień

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 157.300,00 PLN.

Złożone do postępowania oferty uzyskały punkty liczone zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w ogłoszeniu oraz zaproszeniu do postępowania: I. cena 75,0 %, II. gwarancja 10,0 %, III. czas realizacji 10%, IV. czas gotowości 5,0 %.

1. Oferta nr 1: kryterium I 69,0 pkt., kryterium II 10,0 pkt., kryterium III 5,6 pkt, kryterium IV 1,0 pkt., Razem: 85,6 pkt.
2. Oferta nr 2: kryterium I 69,7 pkt., kryterium II 6,0 pkt., kryterium III 7,1 pkt, kryterium IV 5,0 pkt., Razem: 87,8 pkt.
3. Oferta nr 3: kryterium I 75,0 pkt., kryterium II 10,0 pkt., kryterium III 8,3 pkt, kryterium IV 1,7 pkt., Razem: 95,0 pkt.
4. Oferta nr 4: kryterium I 74,9 pkt., kryterium II 10,0 pkt., kryterium III 10,0 pkt, kryterium IV 5,0 pkt., Razem: 99,9 pkt.

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta nr 4, złożona przez firmę Sun Elektro z Wałcza Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Wybrana oferta jest najkorzystniejszą spośród złożonych do postępowania.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie


Tuczno, dnia 30 września 2020 roku

Ogłoszenie

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), na wykonanie robót budowlanych w zakresie jn.:
1. Przedmiot zamówienia:
Montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku głównym ZOL Tuczno, łącznie z modemem transmisji sygnału do firmy monitorującej, zgodnie projektem oraz przedmiarem robót opracowanych na podstawie Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu nr PZ.5580.2.4.2018 z dnia 20.02.2018 r., Ekspertyzy Technicznej dot. oceny budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ ,,Leśna Ustroń” w Tucznie w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej z lipca 2018 r. i Postanowień Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.239.2.2018 oraz nr WZ.5595.239.3.2018z dnia 09.11.2018 roku.

2. Kod CPV: w grupie 453110000-0, 45312000-7, 45312100-8 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).

3. Tryb udzielenia zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewnętrznych Zamawiającego (Zarządzenie Dyrektora Zakładu nr 04/2019 z dnia 02 maja 2019 roku).

4. Kontakt Zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu z wykonawcami. Do kontaktu Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Baum tel. Centrala 67 259 3004 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisława Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.

5. Warunki przystąpienia i realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.
a) posiadanie uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym oraz realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia,
b) dysponowanie pracownikami zdolnym do prawidłowej i szybkiej realizacji zamówienia, w tym pracownikiem posiadającym niezbędne przygotowanie zawodowe i uprawnienia, kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami,
c) ubezpieczenie w zakresie OC na kwotę nie niższą niż 200.000 PLN,
d) przyjęcie warunku realizacji w czasie normalnego funkcjonowania Zakładu,
e) wykonywania robót w okresie zagrożenia epidemiologicznego na zasadach obowiązujących w obiekcie Zamawiającego,
f) wykonywanie robót w dni powszednie od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy założeniu, że roboty muszą być zakończone nie później niż do 15 grudnia 2020 roku. Czas wykonania stanowił będzie kryterium oceny ofert.

6. Kryteria oceny ofert:
Oferty ocenione zostaną przez Zamawiającego wg. poniższych kryteriów:
a) cena 75,0 %
b) gwarancja na wykonane roboty 10,0 %
c) czas realizacji 10,0 %
d) czas gotowości do rozpoczęcia robót 5,0 %
wg. szczegółowego opisu w druku oferty stanowiącego załącznik do zaproszenia.

7. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce ich składania:
Oferty, na załączonym formularzu, w zabezpieczonych kopertach, proszę składać na adres Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisława Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa - SSP” w terminie do godziny: 10.00 dnia 13 października 2020 roku. Termin złożenia dotyczy ofert składanych za pośrednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do wykonawcy bez otwierania. Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert.

Załączniki do zaproszenie można uzyskać w Sekretariacie Zakładu osobiście bądź na pisemną prośbę, w tym złożoną w drodze elektronicznej na adres szpitaltuczno@poczta.onet.pl.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Komunikat nr 130.07.2020, 08:51:17
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 29 lipca 2020 roku

Ogłoszenie

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), na sukcesywne dostawy jn.:

1. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy pieluchomajtek oraz podkładów higienicznych jednorazowych w ilościach określonych w druku oferty, zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, przez okres jednego roku liczonym od dnia określonego w umowie, z rozbiciem na dwa zadania. Każdy z uczestników może przystąpić do jednego bądź do obu zadań.
2. Kod CPV: w grupie 33141000-0 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Tryb udzielenia zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewnętrznych Zamawiającego.
4. Kontakt Zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu z wykonawcami. Do kontaktu Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Baum tel. Centrala 67 259 3004 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisława Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.
5. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.
a) dostawy środkami transportu należącymi do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko,
b) dostawy w terminie nie dłuższym niż dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamówienia przez wykonawcę,
c) dostawy w godzinach 8.00 – 14.00,
d) zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury zbiorczej za usługi wykonane w danym miesiącu wystawionej na koniec tego miesiąca.
6. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce ich składania:
Oferty, na formularzu Zamawiającego, w zabezpieczonych kopertach, proszę składać na adres Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisława Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 11 sierpnia 2020 roku. Termin złożenia dotyczy ofert składanych za pośrednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do wykonawcy bez otwierania. Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert.
Załączniki do ogłoszenia (zaproszenia) można pobrać w Sekretariacie Zamawiającego osobiście bądź składając zapotrzebowanie pisemne, również w drodze elektronicznej.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Komunikat nr 1
1. Komunikat nr 208.05.2020, 12:04:11
Tuczno, dnia 08 maja 2020 roku

Ogłoszenie

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), na usługę jn.:
1. Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 czerwca 2020 roku, usługi prania obejmującej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pościelowej, ręczników i ścierek, bielizny pacjentów - piżam i szlafroków, kocy, usługi prania bielizny pościelowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usługi prania oraz drobne naprawy i prasowanie obejmującą odzież ochronną personelu medycznego wraz z usługą transportu od i do Zamawiającego środkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usługi na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, w ilości łącznej 37 ton.
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4
3. Tryb udzielenia zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewnętrznych Zamawiającego.
4. Kontakt Zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu z wykonawcami. Do kontaktu Zamawiający wyznacza Panią Agnieszkę Baum tel. Centrala 67 259 3004 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisława Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444. 5. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: świadczenie usługi pralniczej winno się odbywać zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi określonymi dla procesów prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia z zastosowaniem preparatów piorących dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wykonawca zamówienia zabezpiecza wózki na brudną i czystą: bieliznę pościelową, oraz worki i wieszaki na odzież ochronną pracowników wliczone w cenę usługi,
c) usługa realizowana będzie zgodnie ze szczegółowymi procedurami zakładowymi dotyczącymi przyjmowania, transportu, prania,
d) wszystkie realizowane procedury winny być dokumentowane,
e) stosowane środki piorąco – dezynfekujące muszą posiadać atesty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
f) wykonawca usługi powinien uwzględniać w technologii prania wymagania producentów odzieży ochronnej oraz pościeli,
g) usługa realizowana będzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwóch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usługi,
h) zamawiający wyklucza realizację usługi przez podwykonawców,
i) odbiór i dostawa bielizny odbywać się może w określone dni tj. w poniedziałek, środę i piątek lub wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 7.00 do 14.00,
j) potwierdzeniem każdorazowego przekazywania bielizny będzie dokument zdawczo – odbiorczy określający: asortyment, ilość, wagę, datę godzinę oraz podpisy osoby zdającej i przyjmującej.
6. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce ich składania:
Oferty, na załączonym formularzu, w zabezpieczonych kopertach, proszę składać na adres Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisława Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 19 maja 2020 roku. Termin złożenia dotyczy ofert składanych za pośrednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do wykonawcy bez otwierania. Nie przewiduje się publicznego otwierania ofert.

Druki formularza ofertowego oraz projekt umowy można otrzymać na złożone pisemne bądź telefoniczne zapotrzebowanie w Sekretariacie Zamawiającego (tel. 67 259 3004, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl).

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. Komunikat nr 115.11.2019, 15:41:52

Tuczno, dnia 15 listopada 2019 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) , w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 wg kodów CPV, w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2019 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 15 listopada 2019 roku pod nr 622817-N-2019.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Komunikat nr 1
7. Komunikat z otwarcia ofert
8. Komunikat o wyborze ofert15.11.2019, 15:19:32
Tuczno, dnia 15 listopada 2019 roku.
Sprawa nr: 01/2019

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 60.000 l, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do godziny 10.00 dnia 26 listopada 2019 roku.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 15 listopada 2019 roku pod nr 622810-N-.2019.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Komunikat z otwarcia ofert
4. Komunikat o wyborze ofert


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 01 lipca 2019 roku

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) na dostawę / usługę / robotę budowlaną .

1. Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy pieluchomajtek zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, przez okres jednego roku.
2. Kod CPV w grupie 33.14.10.00-0 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.:
Dostawy środkami transportu należącymi do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko, w terminie nie dłuższym niż dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamówienia przez wykonawcę.

Formularz oferty oraz projekt umowy i Opis przedmiotu zamówienia można otrzymać/pobrać w Sekretariacie Zamawiającego osobiście bądź zamówić telefonicznie 67 259 3004 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szpitaltuczno@poczta.onet.pl.
Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny: 10.00 dnia 16 lipca 2019 roku.

……………..……………………
( pieczątka i podpis Dyrektora Zakładu)
Załączniki:
1. Komunikat nr 1
2. Komunikat nr 2


…………………………..

(pieczęć zamawiającego)

Tuczno, dnia 31 maja 2019 roku


O g ł o s z e n i e

Zapraszam do złożenie oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), na dostawę / usługę / robotę budowlaną .

1. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy mięsa, podrobów i przetworów z podziałem na trzy zadania w okresie od 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Ewa Wyrzykowska lub Pan Krzysztof Lupa tel. 672593004 (centrala)/
2. Kod CPV 15113000-3, 15114000-0
3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego:
dostawy dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki w godzinach 06:00 – 09:00, na podstawie zapotrzebowania składanego z jednodniowym wyprzedzeniem, transportem należącym do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko, od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Przez okres na jaki zostanie zawarta umowa obowiązują ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach zamawianych asortymentów w zależności od stanów chorobowych pacjentów i stosowanych diet oraz obłożenia obiektu.
Druk formularza oferty i załączników można pobrać w Sekretariacie Zakładu bądź otrzymać w drodze elektronicznej.
Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny: 10:00 dnia 12 czerwca 2019 roku.

Dyrektor Zakładu

Edward ZąbekZałączniki:
1. Komunikat nr 1


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie
Tuczno, dnia 02 maja 2019 roku.

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), na dostawę / usługę / robotę budowlaną .

1. Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 czerwca 2019, usługi prania obejmującej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pościelowej, ręczników i ścierek, bielizny pacjentów - piżam i szlafroków, kocy, usługi prania bielizny pościelowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usługi prania oraz drobne naprawy i prasowanie obejmującą odzież ochronną personelu medycznego wraz z usługą transportu od i do Zamawiającego środkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usługi na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, w ilości łącznej 38 ton
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4

3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: świadczenie usługi pralniczej winno się odbywać zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi określonymi dla procesów prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia z zastosowaniem preparatów piorących dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wykonawca zamówienia zabezpiecza worki lub wózki na brudną i czystą: bieliznę pościelową, oraz worki i wieszaki na odzież ochronną pracowników wliczone w cenę usługi,
c) usługa realizowana będzie zgodnie ze szczegółowymi procedurami zakładowymi dotyczącymi przyjmowania, transportu, prania,
d) wszystkie realizowane procedury winny być dokumentowane,
e) stosowane środki piorąco – dezynfekujące muszą posiadać atesty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
f) wykonawca usługi powinien uwzględniać w technologii prania wymagania producentów odzieży ochronnej oraz pościeli,
g) usługa realizowana będzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwóch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usługi,
h) zamawiający wyklucza realizację usługi przez podwykonawców, i) odbiór i dostawa bielizny odbywać się może w określone dni tj. w poniedziałek, środę i piątek lub wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 7.00 do 14.00,
j) potwierdzeniem każdorazowego przekazywania bielizny będzie dokument zdawczo – odbiorczy określający: asortyment, ilość, wagę, datę godzinę oraz podpisy osoby zdającej i przyjmującej.


Formularz oferty oraz projekt umowy można otrzymać/pobrać w Sekretariacie Zamawiającego osobiście bądź zamówić telefonicznie 67 269 3004 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szpitaltuczno@poczta.onet.pl. Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny 10:00 dnia 15 maja 2019 roku.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. Komunikat nr 127.12.2018, 22:14:14
Tuczno, dnia 27 grudnia 2018 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków i płynów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodów CPV, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2019 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 27 grudnia 2018 roku pod nr 664317-N-2018.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. SIWZ 2018
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. komunikat nr 2Tuczno, dnia 27 listopada 2018 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków i płynów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33692000-7 wg kodów CPV, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
f) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku do godziny 10.00. Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 27 listopada 2018 roku pod nr 654009-N--2018.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. SIWZ 2018
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. Komunikat z otwarcia ofert
7. Komunikat o wyborze ofert
8. Komunikat nr 3

22.10.2018, 22:57:57
Tuczno, dnia 22 października 2018 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 wg kodów CPV, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ją można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 listopada 2018 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 21 października 2018 roku pod nr 639034-N--2018.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. SIWZ 2018
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. komunikat nr 2
8. formularz ofertowy
9. komunikat nr 3
10. komunikat nr 4
11. Komunikat nr 5 z otwarcia ofert
12. Komunikat nr 6 o wyborze ofert
13. komunikat nr 722.10.2018, 12:39:54
Tuczno, dnia 22 października 2018 roku.
Sprawa nr: 01/2018

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do godziny 10.00 dnia 08 listopada 2018 roku.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 21 października 2018 roku pod nr 639032-N-.2018.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. SIWZ 2018
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. komunikat z otwarcia ofert
5. komunikat o wyborze ofert


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie


. Tuczno, dnia 19 lipca 2018 roku

O g ł o s z e n i e

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy
pieluchomajtek


Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 18/2-14 z dnia 28 października 2014 roku, złożona została jedna oferta przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu.
Oferta nie podlegała odrzuceniu, a jej cena nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Zamawiający przyjmuje ofertę do realizacji. Umowa podpisana zostanie w ustawowym terminie.

Dyrektor Zakładu
Edward ZąbekZakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie
Informacja o rozpoczęciu projektu partnerskiego.
17.06.2018, 12:36:28
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 21 maja 2018 roku.

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), na dostawę / usługę / robotę budowlaną .

1. Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 lipca 2017, usługi prania obejmującej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pościelowej, ręczników i ścierek, bielizny pacjentów - piżam i szlafroków, kocy, usługi prania bielizny pościelowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usługi prania oraz drobne naprawy i prasowanie obejmującą odzież ochronną personelu medycznego wraz z usługą transportu od i do Zamawiającego środkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usługi na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, w ilości łącznej 35 ton
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4
3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: świadczenie usługi pralniczej winno się odbywać zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi określonymi dla procesów prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia z zastosowaniem preparatów piorących dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wykonawca zamówienia zabezpiecza worki lub wózki na brudną i czystą: bieliznę pościelową, oraz worki i wieszaki na odzież ochronną pracowników wliczone w cenę usługi,
c) usługa realizowana będzie zgodnie ze szczegółowymi procedurami zakładowymi dotyczącymi przyjmowania, transportu, prania,
d) wszystkie realizowane procedury winny być dokumentowane,
e) stosowane środki piorąco – dezynfekujące muszą posiadać atesty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
f) wykonawca usługi powinien uwzględniać w technologii prania wymagania producentów odzieży ochronnej oraz pościeli,
g) usługa realizowana będzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwóch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usługi,
h) zamawiający wyklucza realizację usługi przez podwykonawców,
i) odbiór i dostawa bielizny odbywać się może w określone dni tj. w poniedziałek, środę i piątek lub wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 7.00 do 14.00,
j) potwierdzeniem każdorazowego przekazywania bielizny będzie dokument zdawczo – odbiorczy określający: asortyment, ilość, wagę, datę godzinę oraz podpisy osoby zdającej i przyjmującej.

Formularz oferty oraz projekt umowy można otrzymać/pobrać w Sekretariacie Zamawiającego, lub na stronie internetowej www.sanatoriumtuczno.org w zakładce Przetargi.
Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny: 10.00 dnia 06 czerwca 2018 roku.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. Oferta pranie 2018
2. Umowa pranie 2018
2. Komunikat nr 1 - wyniki przetargu


Tuczno, dnia 07 grudnia 2017 roku.
Sprawa nr: 04/2017

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych oraz odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4 oraz 33692510-5 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 06 grudnia 2017 roku pod nr 629727-N-2017-N-2017.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. protokół zdawczo odbiorczy pompy do podawania odżywek dojelitowych19.11.2017, 15:58:41
Tuczno, dnia 19 listopada 2017 roku.
Sprawa nr: 03/2017

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 01 grudnia 2017 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 19 grudnia 2017 roku pod nr 618489-N-2017.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
3. załącznik nr 3
3. załącznik nr 4
4. komunikat nr 1
5. komunikat nr 2
6. komunikat nr 3
7. komunikat nr 4
8. komunikat z otwarcia ofert
9. komunikat o wyborze oferenta
19.11.2017, 15:37:58
Tuczno, dnia 19 listopada 2017 roku.
Sprawa nr: 02/2017

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat) .
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 01 grudnia 2017 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 19 listopada 2017 roku pod nr 618488-N-2917.-2017.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. komunikat z otwarcia ofert
5. komunikat o wyborze oferenta09.08.2017, 21:07:10
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 09 sierpnia 2017 roku.

…………………………..
(pieczęć zamawiającego)

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) na dostawę / usługę / robotę budowlaną1.

1. Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy pieluchomajtek zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
2. Kod CPV w grupie 33.14.10.00-0 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.:
Dostawy środkami transportu należącymi do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko, w terminie nie dłuższym niż dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamówienia przez wykonawcę.

Druk Oferty, wzór umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do zaproszenia, można pobrać w sekretariacie Zamawiającego w godzinach jego urzędowania lub otrzymać w drodze elektronicznej. Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny: 11.00 dnia 21 sierpnia 2017 roku.

……………..……………………

( pieczątka i podpis Dyrektora Zakładu)

Załączniki:
1. Oferta
2. Opis
3. Umowa
4. Komunikat nr 1
Tuczno, dnia 16 grudnia 2016 roku.

Sprawa nr: 04/2016

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 16 grudnia 2016 roku pod nr 369125-2016.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. komunikat nr 1
5. komunikat otwarcia
6. komunikat o wyborze ofertTuczno, dnia 16 grudnia 2016 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.

Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 16 grudnia 2016 roku pod nr 369124-2016.

Dyrektor Zakładu Edward Ząbek

Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
5. komunikat nr 1
6. komunikat otwarcia
7. komunikat o wyborze ofert
29.11.2016, 17:22:27
Tuczno, dnia 28 listopada 2016 roku.
Sprawa nr: 01/2016

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 08 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 29 listopada 2016 roku pod nr 353542-2016.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. komunikat nr 1
5. komunikat nr 229.11.2016, 16:59:38
Tuczno, dnia 28 listopada 2016 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 08 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 29 listopada 2016 roku pod nr 353541-2016.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. komunikat nr 2
8. komunikat nr 3
8. komunikat nr 4
9. komunikat nr 509.11.2015, 10:38:28
Tuczno, dnia 6 listopada 2015 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ją można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2015 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 06 listopada 2015 roku pod nr 300692 -2015.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. załącznik nr 5
7. załącznik nr 6
8. komunikat nr 1
9. komunikat nr 2
9. wyniki przetargu
9. KOMUNIKAT 2 DO WYNIKU PRZETARGUOpublikował: Andrzej Balicki
Publikacja dnia: 21.02.2024
Podpisał: Beata Nowak
Dokument z dnia: 18.01.2023
Dokument oglądany razy: 3 996